Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/21021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/21021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Ngày đăng: 14/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/8/2021.

Responsive image
 

Để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình áp dụng, ngày 07/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 955/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động tổ chức triển khai, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các nội dung của Nghị quyết.

Thứ hai, các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang đúng theo quy định tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế và các cơ quan liên quan căn cứ quy định tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND và các quy định của pháp luật hiện hành, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý./.

 
Vũ Hùng