Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 13/04/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Nhằm tổ chức triển khai toàn diện, kịp thời, đồng bộ Quyết định số 1804/QĐ-TTg, ngày 08/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đối tượng tham gia, bao gồm: Các HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác và các thành viên của tổ chức kinh tế tập thể, HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác. Ưu tiên các tổ chức kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới lộ trình 2021 - 2025; các tổ chức kinh tế tập thể, HTX tham gia dự án hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm hỗ trợ, phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên thông qua việc nâng cao nhận thức của toàn dân về kinh tế tập thể, HTX; đồng thời, tăng cường năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể, HTX phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng địa phương; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững, thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu cụ thể được xác định, đó là: Duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể, HTX đã được phân loại và đánh giá có hiệu quả năm 2020. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể, HTX xếp loại trung bình, yếu kém. Phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh đạt số lượng 435 HTX, trong đó có hơn 70% tổng số HTX hoạt động từ loại khá trở lên; 20% cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Xây dựng 25 - 35 mô hình tổ chức kinh tế tập thể, HTX ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững; 50% tổng số tổ chức kinh tế tập thể, HTX có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, HTX khác.  Trong giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng 01 Liên hiệp HTX sản xuất và chế biến lúa gạo quy mô cấp tỉnh để tham gia Liên hiệp HTX quy mô vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các nội dung hỗ trợ theo Quyết định 1804/QĐ-TTg, bao gồm: Thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, HTX; nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể, HTX; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm… ./.

Ngọc Dựng