Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 15/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image
 

Để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình áp dụng, ngày 07/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 956/UBND-KTTH về việc thực hiện Nghị quyết số 08/21021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động tổ chức triển khai, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các nội dung của Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ hai, về mức thu phí: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ, cụ thể: 

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang là 10% trên giá bán 01 m3 nước sạch chưa gồm thuế giá trị gia tăng.

Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng (trừ các đối tượng được miễn nộp phí quy định) thì mức phí được xác định căn cứ vào quy mô hoạt động, kinh doanh, dịch vụ hoặc giấy phép khai thác nước mặt, nước dưới đất do tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự kê khai và thẩm định của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn.

Thứ ba, Tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang: thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ tư, Đơn vị thu phí phải niêm yết công khai tại địa điểm thu phí về tên phí, mức thu, đối tượng nộp, miễn phí theo các văn bản quy định có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý./.

Vũ Hùng