Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

Tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 17/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 15/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1001/UBND-KGVX về việc triển khai Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, để đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định trên địa bàn tỉnh.

Responsive image
 

Ủy ban nhân dân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất: Tổ chức quán triệt, phổ biến tuyên truyền, nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ, mọi tầng nhân dân trên địa bàn hiểu rõ, hiểu đúng về các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội; triển khai áp dụng các chế độ chính sách trợ giúp xã hội phải công khai, minh mạch, đúng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều chỉnh chính sách trợ giúp xã hội tại các địa phương.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp và kéo dài, các ngành, các cấp nhất là các địa phương cần nhanh chóng tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng mới theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ để kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng đúng quy định, đúng tinh thần Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ hai: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét chỉ đạo các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã quan tâm cùng tham gia hỗ trợ, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương.

Thứ ba: Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo nguồn kinh phí chi trả chế độ, chính sách trợ giúp xã hội; tổng hợp nhu cầu kinh phí, báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí để đảm bảo thực hiện theo quy định Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021; hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện theo quy định. 

Thứ tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 và Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021; hướng dẫn và tổ chức công tác chi trả chính sách trợ giúp xã hội phù hợp, đảm bảo kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo quy định; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn theo quy định.

Thứ năm: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát đối tượng, triển khai thực hiện kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn quản lý; chủ động sử dụng kinh phí đã được giao để thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định; trường hợp nguồn kinh phí không đảm bảo để thực hiện, tổng hợp dự toán kinh phí bổ sung gửi Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung theo quy định; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ sáu: Những văn bản đã ban hành về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trái với quy định tại Nghị quyết này thì bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 và Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định./.

Vũ Hùng