Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tiếp tục giữ vững 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tiếp tục giữ vững 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày đăng: 12/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- “Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 và giai đoạn 2021-2015.

Các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự; trong đó phấn đấu số xã được xét phân loại đạt chỉ tiêu 19.2 hàng năm từ 80% trở lên. Tiếp tục giữ vững 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới và phấn đấu có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…” – đại tá Bùi Bé Năm Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh. 

Responsive image

 Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Theo đó, năm 2021 thực hiện quyết số 785/QĐ-UBND tỉnh An Giang về việc chọn 28 xã điểm và 2 huyện điểm tập trung chỉ đạo, hỗ trợ đầu tư đạt chuẩn NTM và kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về bổ sung xã NTM giai đoạn 2021-2025 và thực hiện Chỉ tiêu 19.2 trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phấn đấu giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an về đảm bảo an ninh trật tự Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng điểm là các kết luận, nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Bộ Công an… góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay và giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả trong phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời đề xuất biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới trong Công an nhân dân. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự gây bức xúc trong nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Công an, Quân sự với các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở…

Năm qua, lực lượng Công an cơ sở đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an cấp trên và Ban Chỉ đạo nông thôn mới các xã đề ra nhiều kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền vận động góp phần thực hiện tốt Chỉ tiêu 19.2 – Tiêu chí 19 “An toàn về an ninh trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ tiêu 19.2 – Tiêu chí 19 từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cùng cấp và phối kết hợp với ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, sau một năm thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy về cơ sở, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm và triệt xóa tệ nạn xã hội được xử lý tăng cao so với thời gian trước. Trong năm qua, căn cứ theo Thông tư Bộ Công an và UBND tỉnh quy định về công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, kết quả có 2.159 khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp nhà trường đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự (đạt trên 98%); đã tổ chức trên 160 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện Chỉ tiêu 19.2 và phát thư tố giác tội phạm cho gần 11.500 người là thành viên ban quản lý xây dựng nông thôn mới, lực lượng nòng cốt, hội viên, Ban ấp, Tổ tự quản và nhân dân ở địa bàn cơ sở tham gia. Kết quả có 61/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (giai đoạn 2018-2020); 3/11 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; toàn tỉnh có 97/119 xã đạt chuẩn Chỉ tiêu 19.2 (chiếm tỷ lệ 81,5%) tăng 14 xã so với năm 2019 (tăng gần 12%). Theo đó, đại tá Bùi Bé Năm Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị: “Các đơn vị cũng cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở nông thôn gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua khác; chủ động xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, khóm ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp các lực lượng Công an với các ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tiếp tục xây dựng Công an xã vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở nông thôn; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng Công an xã; các thành viên Ban chỉ đạo Chỉ tiêu 19.2 Công an tỉnh và Đội công tác hỗ trợ địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ tiêu 19.2 của Công an cơ sở và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về Ban chỉ đạo Chỉ tiêu 19.2 Công an tỉnh để theo dõi, chỉ đạo”.  /. 

Nguyễn Hưng