Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001

Thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001

Ngày đăng: 02/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý chủ trương cho Sở Khoa học và Công nghệ bổ sung Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của năm cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, cụ thể: Ban Dân tộc (thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh); Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ (thuộc Sở Nội vụ); Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường).

Cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Tài chính khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của năm cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Kinh phí thực hiện theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn định kỳ hằng năm cho cán bộ, công chức thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục hạn chế do quá trình luân chuyển cán bộ, công chức thường xuyên tại một số địa phương và kịp thời bổ sung kiến thức, cập nhật văn bản pháp luật cho cán bộ, công chức mới tiếp nhận nhiệm vụ liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, hướng dẫn hỗ trợ chi phí cho hoạt động duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan theo quy định tại khoản 6, Điều 4 của Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính.  Cân đối, bổ sung kinh phí thực hiện xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của năm cơ quan 2 chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Kinh phí chi từ nguồn sự nghiệp Khoa học và Công nghệ được phân bổ năm 2020.

Các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn: Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm kết quả việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan trước ngày 30/6 (Báo cáo năm 2020 gửi trước ngày 30/6/2021) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ. Các Sở, ban ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố có văn bản chỉ đạo, nhắc nhở các cơ quan thực hiện báo cáo trễ hạn và không gửi báo cáo về việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020./.

Nguồn: CV số 1141/UBND-TH ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh
Phùng Nhung