Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025)

Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025)

Ngày đăng: 23/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 16-11, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Mục đích của kế hoạch nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-UBND, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Để tổ chức thực hiện, tỉnh đã đưa ra 07 nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể sẽ tập trung tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, tuyên truyền có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 05/CT-UBND đến các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị với nội dung và hình thức phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nơi biên giới; Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Cập nhật các văn bản mới về thi đua, khen thưởng, nghiên cứu tham mưu xây dựng các văn bản, hướng dẫn thực hiện theo quy định; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc triển khai các nội dung của Chỉ thị, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Phát động, tổ chức, triển khai các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng và chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng An Giang phát triển bền vững”; Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến xem nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua trong giai đoạn 2021 – 2025 và  thực hiện đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy cổ vũ phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng thông qua việc khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch để khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu, phát hiện, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu. Quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Chủ động khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân người nước ngoài có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc có nhiều đóng góp trong việc củng cố, xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19.

Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND; phát hiện, nhân rộng các điển hình trong tổ chức phong trào thi đua và đề xuất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị./.

Tin HY

Nguồn KH số 41 /KH-HĐTĐKT ngày 16/11/2021