Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống

Đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống

Ngày đăng: 01/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Responsive image

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng áp dụng, bao gồm: Cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung ương và địa phương (sau đây gọi chung là đơn vị) có chức năng, nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản. Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản.

Ngân sách nhà nước đầu tư cho các hoạt động sau: Nhập nội, mua bản quyền giống mới. Đầu tư cho đơn vị nhập nội, mua bản quyền dòng/giống mới đối với cây nông, lâm nghiệp, vật nuôi, thủy sản ngắn ngày (hoặc hằng năm) mà trong nước chưa có hoặc còn thiếu. Bình tuyển cây đầu dòng, cây trội. Chăm sóc vườn cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống. Đầu tư cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân chăm sóc rừng giống trồng, vườn giống, vườn cây đầu dòng hoặc tương đương (tùy từng loại cây trồng có cách gọi khác nhau); đối với cây nông nghiệp hằng năm, gồm cả chi phí trồng mới.

Nhập nội, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống, đầu tư cho đơn vị nhập nội công nghệ sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản theo giá trị chuyển nhượng bản quyền.

Đào tạo, tập huấn quy trình công nghệ sản xuất giống, quản lý chất lượng giống

Ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động sau: Sản xuất giống các cấp. Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống vật nuôi. Hỗ trợ chi phí công kỹ thuật, chi phí thức ăn tinh cho vật nuôi để hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống.

Các nội dung hỗ trợ khác: Hỗ trợ thuê chuyên gia nước ngoài trong trường hợp công nghệ phức tạp đòi hỏi trình độ cao mà chuyên gia trong nước chưa thể thực hiện được. Hỗ trợ chi phí quản lý dự án cho chủ đầu tư. Hỗ trợ chi phí hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình.

Phương thức đầu tư, hỗ trợ đầu tư: Các đơn vị, tổ chức, cá nhân được ngân sách nhà nước đầu tư, hỗ trợ đầu tư thông qua dự án hoặc dự toán do cơ quan quyết định đầu tư hoặc cơ quan được phân công, phân cấp phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2021. Các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn áp dụng tại Thông tư này khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./.

Ngọc Dựng