Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang theo Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND

Chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang theo Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND

Ngày đăng: 21/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 20-8, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành văn bản 1025/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố việc triển khai Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, để đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời việc hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại và cộng tác viên theo quy định trên địa bàn tỉnh An Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động tổ chức triển khai, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các nội dung của Nghị quyết; triển khai áp dụng các chế độ hỗ trợ phải công khai, minh mạch, đúng theo quy định tại Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang quy định tại Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phải đảm bảo trình tự thực hiện như sau:

Đối với chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, trong 03 ngày kể từ khi có kết quả xác định trẻ em bị xâm hại, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập hồ sơ trẻ em bị xâm hại để thực hiện chế độ hỗ trợ (theo mẫu) và gửi đề nghị, kèm hồ sơ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình UBND cấp huyện ra quyết định hỗ trợ. Sau khi cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ra quyết định hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại và giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng tại địa phương. 

Riêng chế độ hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ trẻ em thì việc chi trả thù lao cho cộng tác viên bảo vệ trẻ em được thực hiện theo định kỳ 01 tháng/lần và thực hiện thanh quyết toán định kỳ 06 tháng/lần với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển kinh phí cho cấp huyện (chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để thực hiện theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 hằng năm đúng theo quy định. Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan căn cứ quy định tại Nghị quyết số 11/2021/NQHĐND ngày 19 tháng 8 năm 202

1 tổ chức hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát kịp thời các chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em, kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành./.

DT

Đính kèm văn bản