Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Quản lý Khu kinh tế trả lời kiến nghị cử tri về vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường ở Khu công nghiệp Bình Hòa

Ban Quản lý Khu kinh tế trả lời kiến nghị cử tri về vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường ở Khu công nghiệp Bình Hòa

Ngày đăng: 08/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Cử tri đã kiến nghị:“Cơ quan thẩm quyền có quan tâm và kiểm tra vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường ở Khu công nghiệp Bình Hòa, đặc biệt là vấn đề xử lý rác thải”.

Ngày 07/10/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế có Công văn số 2096/BQLKKT-QLTNMT về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV như sau:

Khu công nghiệp Bình Hòa hiện có 17 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với diện tích đất cho thuê là 96 ha (tỷ lệ lấp đầy đạt 96%) với tổng số khoảng 16.000 lao động. Khu công nghiệp đã đầu tư các hạ tầng thiết yếu hoàn chỉnh và đưa vào khai thác vận hành. Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Hoà (giai đoạn 1) công suất 2.000 m3/ngày.đêm đã vận hành từ năm 2017. 

Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu công nghiệp Bình Hòa, trong đó có Trung tâm Đầu tư - Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu kinh tế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế đang thực hiện nhiệm vụ cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; duy tu, sửa chữa hạ tầng khu công nghiệp; quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Hòa và thu phí xử lý theo quy định của pháp luật.

Công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Bình Hòa

Công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Bình Hòa thời gian qua luôn được Ban Quản lý Khu kinh tế quan tâm quản lý, theo dõi. Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo ủy quyền, phân cấp về quản lý môi trường theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 09 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh như: Thường xuyên khảo sát, nắm tình hình và tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp. Tổ chức quan trắc môi trường định kỳ và báo cáo theo quy định. Đảm bảo vận hành thường xuyên, liên tục công trình xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Hòa đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Về công tác quản lý nhà nước

- Các doanh nghiệp hoạt động tại Khu công nghiệp Bình Hòa đều đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường (nay là Kế hoạch bảo vệ môi trường) và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận. Hằng năm, Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì phối hợp với Sở ngành liên quan định kỳ tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, vì vậy các doanh nghiệp cơ bản thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Hằng năm, Ban Quản lý Khu kinh tế lập kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ tại Khu công nghiệp Bình Hòa theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt và đã triển khai thực hiện các đợt quan trắc đúng quy định: kết quả qua các đợt quan trắc nước thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Hòa đạt so với quy chuẩn.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp như công tác quản lý chất thải rắn; xả nước thải, khí thải,…đảm bảo việc thu gom, xử lý chất thải đúng theo quy định của pháp luật, hạn chế gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Về quản lý chất thải của các doanh nghiệp và khu công nghiệp

Về nước thải: hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Bình Hòa, giai đoạn 1 công suất 2.000 m3/ngày.đêm được Trung tâm Đầu tư - Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu kinh tế quản lý, vận hành trực tiếp, lưu lượng xử lý trung bình khoảng 600 m3/ngày.đêm, đảm bảo thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là kênh Hậu. 

Rác thải thông thường (bao gồm rác thải sinh hoạt và sản xuất như vỏ hộp đựng thức ăn, túi nylon, vỏ lon, thức ăn thừa; vải vụn, giấy carton, nhựa, tro than, bụi lò, bêtông vỡ vụn, sắt vụn): các doanh nghiệp hợp đồng với Xí nghiệp Môi trường Đô thị Châu Thành thu gom, vận chuyển và xử lý đúng theo quy định. 

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu kinh tế còn bố trí khoảng 20 thùng rác 120 lít dọc tuyến đường nội bộ trong khuôn viên Khu công nghiệp, lượng rác phát sinh này được hợp đồng với Xí nghiệp Môi trường Đô thị Châu Thành thu gom, vận chuyển. Đại diện Khu công nghiệp Bình Hòa thường xuyên theo dõi, khảo sát việc thu gom, vận chuyển rác thải của Xí nghiệp Môi trường Đô thị Châu Thành hằng ngày, đảm bảo không tồn động rác thải trong khu công nghiệp.

Chất thải nguy hại: từng doanh nghiệp đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường và được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định, các doanh nghiệp tự phân loại, lưu trữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý để chuyển giao định kỳ.

- Về khí thải: các doanh nghiệp có phát sinh khí thải đều lắp đặt và vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý khí thải tại Dự án trong quá trình hoạt động, sản xuất.

Việc quản lý chất thải phát sinh tại Khu công nghiệp Bình Hòa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (từ 15/07/2021 đến nay): các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bình Hòa đã tạm ngưng hoạt động hoặc giảm quy mô, số lượng người lao động để đảm bảo thực hiện phướng án “03 tại chỗ”: hiện có 14/17 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, còn lại 03/17 doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ) với tổng số lao động tham gia làm việc tại khu công nghiệp hiện nay là khoảng 141 lao động (Công ty CP Chí Công: 63; Công ty TNHH Orieantal Garment An Giang: 48 và Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm: 30 lao động). 

 Đối với nước thải: khi các doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động hoặc sản xuất theo phương án “03 tại chỗ” thì lưu lượng nước thải phát sinh hiện nay tại khu công nghiệp chỉ khoảng 100 m3/ngày.đêm. Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Hòa đang hoạt động cầm chừng để nuôi vi sinh. 

Đối với rác thải: để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiệm việc thu gom, quản lý chất thải phát sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19: Ban Quản lý Khu kinh tế đã có các Công văn số 1337/BQLKKT-QLTNMT ngày 08/07/2021; 1637/BQLKKT-QLTNMT ngày 10/08/2021 và 1887/BQLKKT-QLTNMT ngày 14/09/2021 gửi các doanh nghiệp.

Rác thải sinh hoạt: số lượng phát sinh hiện hay rất ít, chủ yếu là rác thải của người lao động từ các doanh nghiệp hoạt động “03 tại chỗ” và được các doanh nghiệp ký hợp đồng thu gom, vận chuyển với Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Thành.

 Rác thải y tế từ hoạt động xét nghiệm SARS-COV-2: Các doanh nghiệp hoạt động "03 tại chỗ" phối hợp ngành Y tế thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 theo phương thức test nhanh hoặc RT-PCR mẫu gộp cho người lao động theo kế hoạch thường xuyên, định kỳ của doanh nghiệp. Đối với rác thải y tế phát sinh từ hoạt động xét nghiệm được ngành Y tế thu gom, xử lý theo quy định (không lưu giữ trong khu vực nội bộ của các doanh nghiệp và khu công nghiệp).

Phương hướng trong thời gian tới

Ban Quản lý khu kinh tế tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Bình Hòa như sau:

Chỉ đạo Trung tâm Đầu tư - Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu kinh tế vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo nước thải đạt cột A theo quy chuẩn và thực hiện quan trắc nước thải định kỳ theo quy định.

Thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý nước thải, rác thải, khí thải của các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường cũng như tránh làm ảnh hưởng đến môi trường và người dân sống xung quanh khu công nghiệp. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường.

Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp để nâng cao nhận thức cũng như đảm bảo công tác bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Thường xuyên heo dõi việc thu gom rác thải của Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Thành theo hợp đồng, đảm bảo rác thải không tồn động trong doanh nghiệp và khu công nghiệp.

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 16/9/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, họat động trên không thuộc hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.

Các hành vi vi phạm về tiếng ồn bị xử phạt theo quy định tại: Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Để quản lý hoạt động của các thùng loa di động gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo cơ quan liên quan:

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về tiếng ồn.

Tăng cường vai trò quản lý dựa vào cộng đồng thông qua quy ước, hương ước về nội dung kiểm soát tiếng ồn tại khu dân cư.

Chỉ đạo địa phương đưa các hành vi vi phạm tiếng ồn của tổ chức, cá nhân là điểm trừ trong quy trình bình xét các danh hiệu văn hóa trên địa bàn hằng năm.

Xem xét, giao trách nhiệm cho người đứng đầu ở cơ sở: Chủ tịch UBND, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo nội dung này.

Tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tiếng ồn./.

   Lê Thanh Dũng