Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang triển khai thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia

An Giang triển khai thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng: 01/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 29-10, UBND tỉnh đã ban hành văn bản 1249/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố việc triển khai thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, để đảm bảo việc tham gia vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia đúng theo quy chế, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện thị xã, thành phố 

Các cơ quan, đơn vị có tham gia vận hành, khai thác các hợp phần của Cổng dịch vụ công quốc gia nghiên cứu, thực hiện các nội dung theo quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg. 

Sở, ban, ngành tỉnh rà soát, cập nhật đầy đủ các nội dung của thủ tục hành chính trong hợp phần Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). Trong đó, cập nhật đầy đủ mức phí, lệ phí cho từng thủ tục hành chính (bao gồm mức phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định). Thời gian hoàn thành trước ngày 09/12/2021. 

Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không được quy định thêm bất kỳ nội dung nào khác về thủ tục hành chính ngoài những quy định đã được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng dịch vụ công tỉnh. 

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 100% hồ sơ tiếp nhận (kể cả hồ sơ tiếp nhận bên ngoài trụ sở) được cập nhật vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; ngoài việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, phải đồng thời trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có tài khoản trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính gửi bản sao điện tử đã được ký số cho tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử do tổ chức, cá nhân cung cấp; kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh là nguồn dữ liệu chính thống phục vụ cho2 công tác báo cáo, thống kê và phân tích, đánh giá tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trễ hạn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh lựa chọn ít nhất 05 thủ tục hành chính có phát sinh nhiều hồ sơ nhưng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thấp để xây dựng tài liệu, video hướng dẫn sử dụng cho tổ chức, cá nhân thực hiện và được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian hoàn thành trước ngày 09/12/2021. 

Rà soát, tạo lập tài khoản giao dịch điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận, trả lời câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các hoạt động khác theo quy định. 

Phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình tại Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 phê duyệt lộ trình dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021.

 Rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đảm bảo trang thiết bị, đường truyền và quản lý tài khoản an toàn để phục vụ khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

 Chỉ đạo cán bộ, công chức được phân công làm đầu mối đối soát thanh toán trực tuyến hàng ngày kiểm tra, đối chiếu, tra soát các giao dịch trực tuyến phát sinh qua hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản đã cấp cho đơn vị. Trường hợp có chênh lệch thì phối hợp xử lý dứt điểm chậm nhất trong 02 ngày làm việc. 

Hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh khi có nhu cầu. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương trong kết nối, tích hợp thông tin, công bố, công khai thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận, xử lý, trả lời đúng thời hạn và đúng thẩm quyền các phản ánh, kiến nghị.

 Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh xử lý hoặc chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền các cơ quan, tổ chức không thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị căn cứ vào thông tin được kết nối, tích hợp từ Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 Theo dõi, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, địa phương trong quá trình khai thác, sử dụng để kịp thời kiến nghị Văn phòng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung, nâng cấp các chức năng của Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Hướng dẫn, tập huấn các cơ quan, địa phương khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng Dịch vụ công quốc gia để công bố, công khai thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính nhằm đảm bảo chất lượng các dịch vụ công được cung cấp.

 Giúp UBND tỉnh quản lý tài khoản quản trị cấp cao tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung theo quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg.

 Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên kiểm tra việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm túc. 

Sở Thông tin và Truyền thông

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 66/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 ban hành quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang đảm bảo phù hợp với quy định kèm theo Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg. Thời gian hoàn thành trước ngày 09/12/2021.

 Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan và địa phương tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình tại Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 phê duyệt lộ trình dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021.

 Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Dự án “Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương còn hiệu lực” trên cơ sở Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 03/3/2021.

 Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân được đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành trên Cổng dịch vụ công tỉnh. 

Thực hiện kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công của tỉnh để truy xuất, đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính đáp ứng theo quy định theo Điều 23 của Quyết định 31/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành trước4 31/3/2022.

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng và cung cấp phân hệ quản trị trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để Văn phòng UBND tỉnh theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tất cả các cơ quan, đơn vị (mẫu theo Phụ lục 4 Báo cáo 596/BC-UBND ngày 12/10/2021); thực hiện đồng bộ các biểu mẫu báo cáo về kiểm soát thủ tục hành chính với hệ thống báo cáo Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành trước 15/12/2021. 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Công an thực hiện chia sẻ dữ liệu về công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ xác thực tài khoản và khai thác dữ liệu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông tin theo quy định của pháp luật.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớ Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ định danh, xác thực và giải quyết thủ tục hành chính.

 Kho bạc nhà nước An Giang phối hợp các cơ quan, địa phương đối soát thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công (khi có yêu cầu).

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu Đất đai do Bộ Tài nguyên Môi trường xây dựng để khai thác, sử dụng trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh./.

DT

Nguồn: Văn bản số 1249/UBND-TH, ngày 29/10/2021