Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang tổng kết công tác xây dựng cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

An Giang tổng kết công tác xây dựng cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Ngày đăng: 23/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 23/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để tổng kết công tác xây dựng cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Bạn chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X).

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thời gian qua,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đạt nhiều kết quả tích cực, có nhiều chuyển biến rõ nét góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 giúp cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trên địa bàn tỉnh An Giang phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở và cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc, ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Hiện toàn Đảng bộ tỉnh An Giang có 798 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 335 đảng bộ cơ sở và 463 chi bộ cơ sở; 35 đảng bộ bộ phận và 3.010 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Tỉnh An Giang có 29 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, chiếm 0,51% so với tổng số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, với 833 đảng viên đang sinh hoạt tại các đơn vị doanh nghiệp. 

Hàng năm, căn cứ trên kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy cấp trên xem xét, khen thưởng theo đúng quy định; đồng thời, xem xét khen thưởng 5 năm liên tục theo nhiệm kỳ đối với tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu với quan điểm xem xét đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, bảo đảm khách quan, dân chủ, công bằng và thực chất. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm xem xét, trao tặng Huy hiệu Đảng (vào dịp 3/2, 19/5, 2/9 và 7/11) theo đúng quy định. Nhìn chung, việc tặng giấy khen, bằng khen đối với tổ chức đảng, đảng viên và thủ tục xét tặng Huy hiệu Đảng, các hình thức khen thưởng khác trong Đảng được thực hiện theo đúng các hướng dẫn, quy định của Trung ương.

Đồng chí Ngô Hồng Yến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang cho biết:  Sau 10 năm triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên và các Kế hoạch thực hiện “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, các cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được tăng cường với nhiều hình thức, góp phần quan trọng trong việc định hướng kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở địa phương; từng bước xây dựng nguồn nhân lực kế thừa đảm bảo về năng lực, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết trong nội bộ được giữ vững, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. 

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang cho biết: Thời gian qua, việc kiện toàn, sắp xếp, sáp nhập bộ máy của hệ thống chính trị, việc sắp xếp, hoàn thiện mô hình chi bộ trực thuộc đảng uỷ được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện kịp thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhiều tổ chức cơ sở đảng phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao. Công tác phát triển đảng viên, được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh An Giang được chú trọng hơn từ khâu đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng, luân chuyển, khen thưởng,… Trình độ, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cấp ủy viên và đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp được nâng lên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Chủ động hơn trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, cho cả trước mắt và cho tương lai.

Song song đó, việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong những năm qua ở các cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả, thành tích đáng ghi nhận. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, khắc phục những khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời phát huy tốt hơn những ưu điểm. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) trên địa bàn tỉnh An Giang, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán mạnh mẽ những quan điểm sai trái, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, để mỗi đảng viên thực sự là một “tuyên truyền viên" trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức đảng như: Tiếp tục rà soát, sắp xếp mô hình các loại hình tổ chức đảng phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thông chính trị; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, dân vận của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) trên địa bàn tỉnh An Giang, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang lưu ý: Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh An Giang cần phải tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên. 

Responsive image

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn An Giang tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên….

Thời gian tới, đồng chí Lê Văn Nưng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn An Giang tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa II); quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; rà soát, sàng lọc để đưa ngay những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ tiếp theo; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy, cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ quy hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng  cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình nhất là ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp; thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư, thư phản ánh của Nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định…/.

Quang Minh