Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Nâng cao năng lực cho lực lượng phòng chống thiên tai cấp xã

An Giang: Nâng cao năng lực cho lực lượng phòng chống thiên tai cấp xã

Ngày đăng: 14/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Trong những năm gần đây, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang diễn biến ngày càng phức tạp. Việc thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai ở các xã, phường, thị trấn là cần thiết, đây là lực lượng tại chổ để phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương, là lực lượng nòng cốt ở cơ sở thực hiện phương châm “4 tại chỗ” phát huy hiệu quả rõ rệt, nhất là trong mùa mưa, lũ hàng năm.

Đến cuối tháng 4 năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 137/156 xã, phường, thị trấn đã ban hành quyết định thành lập đội lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã và quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng xung kích.Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện địa phương gặp một số khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, trang thiết bị...

Do đó, ngày 01-9, UBND tỉnh đã ban hành công văn triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho Lực lượng xung kích PCTT cấp xã.

Theo đó, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiện toàn lại thành phần của lực lượng Xung kích Phòng, chống thiên tai cấp xã và xây dựng quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng xung kích. Đối với các địa phương chưa xây dựng lực lượng xung kích, căn cứ điều kiện thực tế và loại hình thiên tai, diễn biến, phương án ứng phó thiên tai của địa phương để chỉ đạo triển khai xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, không làm phát sinh bộ máy, tránh hình thức, lãng phí. 

Cùng với đó, củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích, tập trung công tác tập huấn kiến thức, kỹ năng và từng bước trang bị công cụ, phương tiện cần thiết để đảm bảo hiệu quả, an toàn cho lực lượng xung kích Phòng, chống thiên tai cấp xã khi tham gia thực thi nhiệm vụ; Bố trí ngân sách của địa phương, Quỹ Phòng, chống thiên tai và huy động các nguồn lực hợp pháp khác phục vụ công tác đào tạo, tập huấn và đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng xung kích khi được huy động thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với cơ quan tài chính tỉnh, huyện xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 31, Nghị định 66/2011/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020; tập trung đẩy mạnh công tác tập huấn về kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai và từng bước trang bị công cụ, phương tiện cần thiết để đảm bảo hiệu quả, an toàn cho lực lượng xung kích.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tổ chức, nhiệm vụ và chế độ chính sách cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai; Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp xây dựng kế hoạch diễn tập nâng cao năng lực, kỹ năng Phòng, chống thiên tai cho lực lượng xung kích cấp xã trình UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT và TKCN tỉnh) hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích tại các huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về UBND và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai theo quy định; chủ trì, phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo ƯPBĐKHPCTT và TKCN tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh Đoàn…) biên soạn nội dung, chương trình và các bài giảng cụ thể sát với yêu cầu thực tiễn của ngành và điều kiện cụ thể tại địa phương chuyển giao tài liệu huyện, thị xã, thành phố chủ động tập huấn cho lực lượng xung kích Phòng, chống thiên tai cấp xã.

Thành viên Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT và TKCN tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ của Sở ngành mình hỗ trợ địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức, sử dụng lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT và TKCN tỉnh xây dựng tài liệu tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho lực lượng xung kích, lồng ghép việc tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai trong việc tập huấn, huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ; Chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch diễn tập nâng cao năng lực, kỹ năng Phòng, chống thiên tai cho lực lượng xung kích cấp xã trình UBND tỉnh tổ chức thực hiện. 

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức, sử dụng lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; Lồng ghép việc tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai trong việc tập huấn, huấn luyện cho lực lượng công an xã. 

Tỉnh đoàn An Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT và TKCN tỉnh xây dựng tài liệu tập huấn nghiệp vụ, tham gia tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho lực lượng xung kích tại cơ sở.

Tin HY

Nguồn CV số 950/UBND-KTN ngày 01/9/2021