Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

An Giang: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Ngày đăng: 01/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2021 đạt trên 95% kế hoạch theo tinh thần Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, nhằm góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Ngày 01-9, UBND tỉnh ban hành công văn triển khai thực hiện Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Responsive image

 (Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 và là ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay. Việc đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021, Công văn số 709/UBND-TH ngày 15/7/2021 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm và không dàn trải, manh mún, kéo dài.

Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án (đặc biệt cấp huyện thì phải phân công cụ thể các đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi từng dự án); lập bảng kế hoạch thực hiện và giải ngân từng dự án để theo dõi, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở cán bộ phụ trách, nhà thầu thi công khi dự án triển khai không đúng kế hoạch đề ra. Đến hết niên độ giải ngân vốn năm 2021 mà không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, không có lý do chính đáng, khách quan, thì thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án sẽ phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan và trực tiếp chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Có chế tài xử lý nghiêm các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp chính quyền. 

Đối với các dự án có công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư: yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc điều tra, kiểm đếm, khảo sát giá đất bồi thường sát với giá trị thực tế, xác định khối lượng thiệt hại cây trồng, vật kiến trúc theo quy định… hạn chế phát sinh tăng chi phí bồi thường làm phát sinh thủ tục, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án. Trong quá trình thực hiện, các chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với địa phương nơi triển khai dự án và đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai đồng bộ giữa công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt các chính sách về giải phóng mặt bằng. Các cấp chính quyền địa phương phải chủ động phối hợp với các chủ đầu tư để có phương án, kế hoạch cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn mình quản lý, đặc biệt liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án. 

Chủ động rà soát đối với các dự án không đảm bảo khả năng thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao năm 2021 (không bao gồm các dự án thuộc các kế hoạch vốn các năm trước chuyển sang) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển vốn cho các dự án khác có khả năng giải ngân tốt hơn nhưng còn thiếu vốn. 

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021 để hoàn thành việc giao vốn chi tiết cho các dự án theo quy định và bảo đảm triển khai ngay sau khi hết giãn cách xã hội.

UND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc điều chuyển, cắt giảm kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách trung ương của các chủ đầu tư đến ngày 30/9/2021 có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 60% kế hoạch vốn được giao từ đầu năm. Cập nhật thường xuyên tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất; Phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất khen thưởng đối với các chủ đầu tư hoàn thành tốt giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp. 

Sở Tài chính tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn dự án hoàn thành, đặc biệt là các nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý và các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán. Công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Tin HY
Nguồn
CV số 940/UBND-KTTH ngày 01/9/2021