Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh

An Giang: Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 15/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 14-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Lê Văn Phước ký ban hành chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

UBND tỉnh chỉ thị 09 nhiệm vụ, giải pháp là: tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành chương trình giáo dục năm học với phương châm “dừng đến trường, không dừng học”; Triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án, chính sách; Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng GDĐT góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh; duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, giáo dục mũi nhọn; Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; Huy động các nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm chất lượng các hoạt động GDĐT; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GDĐT, trước hết là để thích ứng với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có thể còn kéo dài; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật GDĐT; Đẩy mạnh công tác truyền thông.

Giao Giám đốc Sở GDĐT căn cứ Chỉ thị này ban hành văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong toàn ngành và tổ chức triển khai kế hoạch năm học, trong đó lưu ý các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch COVID-19 với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học” nhằm thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm kế hoạch năm học; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định về phân cấp quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Chỉ thị này, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, tùy theo phạm vi, chức năng quản lý của ngành, đơn vị mình, tạo điều kiện hỗ trợ ngành GDĐT trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Mục I. 

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Nguồn: Chỉ thị số 04 /CT-UBND, ngày 14/9/2021

Minh Thư