Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến các văn bản dự thảo ban hành Nghị quyết về chế độ trợ cấp hàng tháng đối với hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện nghèo, cận nghèo tỉnh AG giai đoạn 2022-2025

Lấy ý kiến các văn bản dự thảo ban hành Nghị quyết về chế độ trợ cấp hàng tháng đối với hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện nghèo, cận nghèo tỉnh AG giai đoạn 2022-2025

Ngày đăng: 29/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 979/UBND-TH ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đăng ký nội dung kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đề xuất bổ sung: Tờ trình ban hành Nghị quyết về chế độ trợ cấp hàng tháng đối với hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện nghèo, cận nghèo tỉnh An Giang giai đoạn 2022-2025. 

Để đảm bảo quy trình, thời gian báo cáo UBND tỉnh thủ tục trình Hội đồng nhân dân nội dung nêu trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo đánh giá tác động đối với Nghị quyết, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý kiến. Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải các Văn bản dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, lấy ý kiến của toàn thể nhân dân theo quy định.

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số:2392/SLĐTBXH-NCC đề nghị đăng tải các văn bản dự thảo trình HĐND ban hành Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh

Nghị định số:07/2021NĐ-CP Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025

Pháp lệnh sô:02/2020/UUBTVQH 14 ưu đãi người có công với cách mạng 

Mẫu Tờ khai

Dự thảo Tờ trình Ban hành Nghị quyết về chế độ trợ cấp hàng tháng đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc diện nghèo, cận nghèo tỉnh An Giang giai đoạn 2022 - 2025

Danh sách Tổng hợp khảo sát mức sống người có công năm 2021

Biểu Tổng hợp số liệu người có công thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

Dự thảo BÁO CÁO Đánh giá tác động của Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp hàng tháng đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc diện nghèo, cận nghèo tỉnh An Giang giai đoạn 2022-2025

Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định về chế độ trợ cấp hàng tháng đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc diện nghèo, cận nghèo tỉnh An Giang giai đoạn 2022-2025

các tin khác