Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022

Ngày đăng: 01/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021;Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1038/UBND-TH ngày 21/9/2021 về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2021 HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó phân công Sở Tài chính chuẩn bị Tờ trình ban hành Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022,

Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

Thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài chính được UBND tỉnh phân công như trên, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, theo tình hình thực tế của địa phương, Sở Tài chính dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022.

Để có đủ cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên và UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến đóng góp đối với nội dung của các dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh đính kèm Công văn này.

Đề nghị có văn bản phản hồi ý kiến về Sở Tài chính chậm nhất hết ngày 10/10/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh (kể cả trường hợp thống nhất ý kiến).

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số:2773/STC-NS đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Nghị quyết ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022

Dự thảo lần 1 Tờ trình Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022

Quy định Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022

Dự thảo lần 1 Nghị quyết Ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022

các tin khác