Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

 

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ XI năm 2022

 

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Đẩy nhanh công tác chi trả chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

 

Thông báo tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường

 

Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở GTVT tỉnh An Giang

 

Tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ

 

Phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2026

 

Quy định phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh An Giang

 

Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.