Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở GTVT tỉnh An Giang

 

Tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ

 

Phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2026

 

Quy định phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng QLNN của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

 

Phê duyệt kế hoạch công tác khuyến học năm 2022 của Hội Khuyến học tỉnh An Giang.

 

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Ban hành Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang

 

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

 

Công bố DMTTHC được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và PVCNQL của Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

 

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (cấp tỉnh)

 

Công bố DMTTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp và thủ tục hành chính được chuẩn hóa, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

 

Công bố DMTTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.