Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết TTHC lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

 

Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQLKDLQG Núi Sam

 

Quyết định thành lập Ban Tổ chức các chuỗi sự kiện và các Tiểu Ban phục vụ Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V - năm 2022 tại tỉnh An Giang

 

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

 

Quyết định công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Khám bênh, chữa bênh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang

 

Quyết định công bố Danh mục TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

 

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định số 1987/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Quyết định số 1981/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang

 

Quyết định Ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang đến năm 2025

 

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác trẻ em năm 2022

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

 

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

 

Quyết định số 1981/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3450/QĐ-UBND của UBND...của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 3450/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp NSNN của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở NN&PTNT

 

Triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.