Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Số liệu thống kê

Mức sống Dân cư và An toàn Xã Hội (14/09/2016)

 

Y tế, Văn hóa và Thể thao (14/09/2016)

 

Giáo dục (13/09/2016)

 

Vận tải, Bưu chính Và Viễn thông (09/09/2016)

 

Chỉ số giá (09/09/2016)

 

Thương mại và Du lịch (08/09/2016)

 

Công Nghiệp (08/09/2016)

 

Nông Nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản (08/09/2016)

 
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH

BÁO CÁO Số: 467/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017 (22/08/2017)

 

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (18/07/2017)

 

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2017 (30/05/2017)

 

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội quý I và những công tác trọng tâm quý II năm 2017 (03/05/2017)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I VÀ NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2017 (14/04/2017)

 

Tình Hình Thu, Nộp Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Khai Thác Khoáng Sản Năm 2016 (10/04/2017)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2017 (16/02/2017)

 

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Phát triển KT-XH Năm 2016, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (16/02/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh