Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Số liệu thống kê

Mức sống Dân cư và An toàn Xã Hội (14/09/2016)

 

Y tế, Văn hóa và Thể thao (14/09/2016)

 

Giáo dục (13/09/2016)

 

Vận tải, Bưu chính Và Viễn thông (09/09/2016)

 

Chỉ số giá (09/09/2016)

 

Thương mại và Du lịch (08/09/2016)

 

Công Nghiệp (08/09/2016)

 

Nông Nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản (08/09/2016)

 
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 (07/09/2018)

 

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 (03/07/2018)

 

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 (03/07/2018)

 

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quí I. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quí II 2018 (03/04/2018)

 

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2018 (12/03/2018)

 

BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (01/12/2017)

 

BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017 VÀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 (01/12/2017)

 

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2017 (06/11/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh