Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Lấy ý kiến Dự thảo “Quy chế Quản lý Vật liệu nổ Công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (16/06/2020)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại trạm xử lý nước rỉ rác Kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang (03/06/2020)

 

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (25/05/2020)

 

Hội đồng thi đua khen thưởng lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (22/05/2020)

 

Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang (21/05/2020)

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết chủ trương thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (04/05/2020)

 

Sở Xây dựng lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh (22/04/2020)

 

Sở Xây Dựng lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh An Giang. (03/04/2020)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (24/03/2020)

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân... (17/03/2020)

 

Sở Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh An Giang đến năm 2025 (13/03/2020)

 

Sở Xây dựng lấy ý kiến dự thảo Quyết định Về việc phân định trách nhiệm quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình... (12/03/2020)

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên ... (02/03/2020)

 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định thực hiện bổ sung chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang (02/03/2020)

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao thẩm quyền cho UBND tỉnh... (19/02/2020)

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 33/2018/HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. (13/02/2020)