Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (04/09/2019)

 

Sở Xây dựng lấy ý kiến Dự thảo Quyết định về việc ban hành Qui định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang (31/08/2019)

 

Sở Tài nguyên và môi trường lấy ý kiến về đăng dự thảo bảng giá đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 (21/08/2019)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang (01/08/2019)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang (25/07/2019)

 

Sở Xây dựng lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (10/07/2019)

 

Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng trong xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009 - 2019 (10/07/2019)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang (25/06/2019)

 

Sở Tư pháp lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế giải đáp pháp luật, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (19/06/2019)

 

Sở Tư pháp lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang (27/05/2019)

 

Lấy ý kiến dự thảo về việc Quyết định ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang (07/05/2019)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ, đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Thoại Sơn năm 2018 (18/04/2019)

 

Sở Xây dựng lấy ý kiến dự thảo dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, nộp và QLSD phí sử dụng một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc và TX. Tân Châu. (29/03/2019)

 

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội công khai thông tin 02 hồ sơ đề nghị xác nhận Liệt sĩ (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết và Tờ trình quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)