Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Lấy ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng ... (09/12/2020)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (09/12/2020)

 

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước công tác Phân giới cắm mốc (07/12/2020)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo QĐ số 65/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ... (02/12/2020)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang (02/12/2020)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang (12/11/2020)

 

Công bố danh sách cá nhân được Hội đồng cấp cơ sở xét đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 (05/11/2020)

 

Công bố danh sách cá nhân được Hội đồng cấp tỉnh xét đề nghị tặng Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba - năm 2021 (05/11/2020)

 

Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực y tế (05/11/2020)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang (05/11/2020)

 

Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực công thương (02/11/2020)

 

Công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 (27/10/2020)

 

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân (21/10/2020)

 

Công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba - năm 2021 (21/10/2020)

 

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và khen thưởng cấp Nhà nước (05/10/2020)

 

Sở Xây Dựng lấy ý kiến Dự thảo quy định chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh (Lần 3) (01/09/2020)

 

Lấy ý kiến cho dự thảo Quyết định quy định quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (19/08/2020)

 

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang. (11/08/2020)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về cao trình thiết kế cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang (20/07/2020)