Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang (12/11/2020)

 

Công bố danh sách cá nhân được Hội đồng cấp cơ sở xét đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 (05/11/2020)

 

Công bố danh sách cá nhân được Hội đồng cấp tỉnh xét đề nghị tặng Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba - năm 2021 (05/11/2020)

 

Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực y tế (05/11/2020)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang (05/11/2020)

 

Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực công thương (02/11/2020)

 

Công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 (27/10/2020)

 

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân (21/10/2020)

 

Công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba - năm 2021 (21/10/2020)

 

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và khen thưởng cấp Nhà nước (05/10/2020)

 

Sở Xây Dựng lấy ý kiến Dự thảo quy định chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh (Lần 3) (01/09/2020)

 

Lấy ý kiến cho dự thảo Quyết định quy định quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (19/08/2020)

 

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang. (11/08/2020)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về cao trình thiết kế cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang (20/07/2020)

 

Lấy góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang (20/07/2020)

 

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang (13/07/2020)

 

Sở Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang (26/06/2020)

 

Lấy ý kiến Dự thảo “Quy chế Quản lý Vật liệu nổ Công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (16/06/2020)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại trạm xử lý nước rỉ rác Kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang (03/06/2020)