Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và khen thưởng cấp Nhà nước (05/10/2020)

 

Sở Xây Dựng lấy ý kiến Dự thảo quy định chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh (Lần 3) (01/09/2020)

 

Lấy ý kiến cho dự thảo Quyết định quy định quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (19/08/2020)

 

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang. (11/08/2020)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về cao trình thiết kế cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang (20/07/2020)

 

Lấy góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang (20/07/2020)

 

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang (13/07/2020)

 

Sở Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang (26/06/2020)

 

Lấy ý kiến Dự thảo “Quy chế Quản lý Vật liệu nổ Công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (16/06/2020)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại trạm xử lý nước rỉ rác Kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang (03/06/2020)

 

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (25/05/2020)

 

Hội đồng thi đua khen thưởng lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (22/05/2020)

 

Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang (21/05/2020)

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết chủ trương thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (04/05/2020)

 

Sở Xây dựng lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh (22/04/2020)

 

Sở Xây Dựng lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh An Giang. (03/04/2020)