Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang (nhắc lại) (14/01/2020)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017 (23/12/2019)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý chất thải rắn Thoại Sơn, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (13/12/2019)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tiêu thụ nước sạch tỉnh An Giang (13/12/2019)

 

Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh An Giang (11/12/2019)

 

Sở Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh (15/11/2019)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang (13/11/2019)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 (13/11/2019)

 

Sở Nội vụ lấy ý kiến dự thảo VBQPPL Quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh (Lần thứ 02) (27/09/2019)

 

Sở Nội vụ lấy ý kiến dự thảo VBQPPL Quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh. (25/09/2019)

 

Sở Xây dựng lấy ý kiến (lần 2) đóng góp Dự thảo đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang (25/09/2019)

 

Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ lấy ý kiên nhân dân đối với các trường hợp khen thưởng cấp Nhà nước. (19/09/2019)

 

HĐ Thi đua khen thưởng lấy ý kiên nhân dân đối với các trường hợp khen thưởng cấp Nhà nước (16/09/2019)

 

Sở Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến dự thảo Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (11/09/2019)