Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang (09/04/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước (06/04/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước (01/04/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương (01/04/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang (24/02/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi Điều 10 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh (19/02/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang (05/02/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh (05/02/2021)

 

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi thăm hỏi, tặng quà các ngày lễ hội lớn của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang (28/01/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ người dạy tiếng, chữ dân tộc và hỗ trợ trang thiết bị dạy, học tiếng dân tộc vào dịp hè trên địa bàn tỉnh An Giang (28/01/2021)

 

Lấy ý kiên nhân dân đối với trường hợp đề nghị khen thưởng cấp nhà nước (22/01/2021)

 

Lấy ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng ... (09/12/2020)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (09/12/2020)

 

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước công tác Phân giới cắm mốc (07/12/2020)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo QĐ số 65/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ... (02/12/2020)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang (02/12/2020)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang (12/11/2020)

 

Công bố danh sách cá nhân được Hội đồng cấp cơ sở xét đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 (05/11/2020)

 

Công bố danh sách cá nhân được Hội đồng cấp tỉnh xét đề nghị tặng Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba - năm 2021 (05/11/2020)