Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Lấy góp ý dự thảo Quyết định quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang (14/06/2021)

 

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Giải thưởng cấp tỉnh mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng (10/06/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang (10/06/2021)

 

Lấy ý kiến lấy dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 (07/06/2021)

 

Góp ý Dự thảo báo cáo Tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW (27/05/2021)

 

Lấy ý kiến bảng giá các loại đất điều chỉnh, bổ sung áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang (26/05/2021)

 

Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị truy tặng Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Huân chương Lao động (23/05/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “TDĐK XDĐSVH” tỉnh An Giang theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND (21/05/2021)

 

Góp ý kiến cho dự thảo Quyết định quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang (19/05/2021)

 

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử (18/05/2021)

 

Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đât thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (10/05/2021)

 

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ (06/05/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo quy định mức thu nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât, quyền sử dụng nhà, tài sản gắn liền với đât (06/05/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo (lần 3) Nghị quyết Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang (26/04/2021)

 

Lấy ý kiến Dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh (20/04/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh (15/04/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết và Báo cáo đánh giá tác động quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang (12/04/2021)

 

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang (09/04/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước (06/04/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước (01/04/2021)