Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Kết quả sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 13/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhờ sự nỗ lực và sự chung sức, chung lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, đến nay tỉnh An Giang đã có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới và ước đến cuối năm 2019 sẽ có 61/119 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ 51,26% tổng số xã.

Với kết quả này, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu của Chương trình sớm hơn 01 năm so với lộ trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Tỉnh đã có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm: Thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và huyện Thoại Sơn. 

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến nay đạt gần 41 triệu đồng/người/năm, góp phần làm giảm khoảng cách giàu nghèo giữa khu vực thành thị và nông thôn. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh năm 2018 chỉ còn 3,67%. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đến cuối năm 2019, ước đạt 183 triệu đồng/ha (tăng 72 triệu đồng/ha so năm 2010). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp, như: Tiêu chí về thủy lợi đạt tỷ lệ 100% số xã hoàn thành; tiêu chí về quy hoạch đạt tỷ lệ 100% số xã; 100% số xã đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông; tỷ lệ xã đạt chuẩn xã văn hóa đạt tỷ lệ 99,16%.

Tỉnh đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung có ứng dụng công nghệ cao như: Vùng sản xuất giống cá tra chất lượng cao của Việt Úc với quy mô 104 ha; vùng sản xuất cá tra công nghệ cao của Công ty Nam Việt Bình Phú với quy mô 600 ha; vùng sản xuất chuối công nghệ cao Vĩnh Phát với quy mô 400 ha; dự án trang trại bò sữa kết hợp chế biến sữa của Tập đoàn TH...

Tỉnh đã hình thành được 05 Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới cùng với việc củng cố và nâng chất hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; qua đó góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập người dân nông thôn. Trong giai đoạn 2010 - 2019, tỉnh đã huy động khoảng 14.700 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới và không để xảy ra nợ đọng trong xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Trung ương. Tỉnh sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và nguồn vốn của Tỉnh để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn trung ương phân bổ dành cho tỉnh còn hạn chế. Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tuy đã đạt nhưng tỷ lệ chưa cao hoặc thiếu bền vững như: Bảo hiểm y tế, môi trường, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo. Chuyển dịch cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp tuy có bước chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Liên kết trong sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân đã được hình thành và đem lại hiệu quả tích cực; tuy nhiên, mối liên kết sản xuất vẫn chưa thật sự bền vững.

Vẫn còn một bộ phận người dân chưa hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chưa nhiệt tình tham gia trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Cơ hạ tầng kinh tế - xã hội, như hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa, điện... chưa đồng đều giữa các xã; đặc biệt những xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vẫn cần nguồn lực lớn để đầu tư trong khi điều kiện ngân sách tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền, vận động tuy đã được tập trung thực hiện, nhưng việc triển khai trên diện rộng còn hạn chế, chưa đều ở các địa phương. Một số nơi phát động còn mang tính hình thức; chưa làm rõ quyền lợi và trách nhiệm của người dân, dẫn đến nhiều tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn đầu tư của nhà nước thực hiện còn chậm so nhu cầu đề ra.

Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đề ra mục tiêu thực hiện, cụ thể như sau:

Phấn đấu có thêm 28 xã đạt được công nhận xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có ít nhất 03 xã trên huyện phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 75% các ấp trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới đạt chuẩn Bộ tiêu chí “Ấp nông thôn mới”; 02 đơn vị cấp huyện (huyện Chợ Mới và Châu Thành) đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tiếp tục giữ vững 03 đơn vị cấp huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; phấn đấu có có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bình quân toàn tỉnh có trên 75% trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất; thu nhập bình quân khu vực nông thôn của các xã nông thôn mới đạt từ 65 triệu đồng/người/năm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều bình quân 0,5%/năm; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 95%, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục quan tâm tập trung thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới đảm bảo tính bền vững của Chương trình, cụ thể: Đối với các tiêu chí không bền vững, cần có giải pháp cụ thể để tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo tính bền vững khi xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế,… đặc biệt là vận động xã hội hóa để tiếp tục nâng chất các công trình như: cầu, đường giao thông,.. để giảm áp lực đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đồng thời, nghiên cứu và vận dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương để đầu tư thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục cân đối, bố trí các nguồn vốn ngân sách địa phương để hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đồng thời phải gắn với định hướng phát triển đô thị, đô thị hóa nông thôn. Tập trung phát triển tạo quỹ đất gắn với quy hoạch phát triển sản xuất nhằm tạo thuận lợi trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt Chương trình.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong việc thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt cơ chế huy động theo hướng "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; đa dạng hóa các khoản huy động: Bằng tiền, ngày công lao động, vật liệu, máy móc thiết bị, hiến đất… để đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất. Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. 

Đổi mới các hình thức tổ chức kinh tế, liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, nâng cao vị trí, vai trò của kinh tế tập thể; xây dựng kinh tế hợp tác thành yếu tố quan trọng đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, quy trình và phương pháp đào tạo cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu lao động của doanh nghiệp. Đồng thời, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp; tự làm chủ kinh tế hộ gia đình; tự lập nghiệp từ những ngành nghề đã được đào tạo... để từng bước phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; cùng với củng cố, kiện toàn bộ máy các cấp trong tỉnh để tham mưu thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. 

Tiếp tục phát động phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” từ huyện đến cơ sở để huy động các nguồn lực đóng góp từ nhân dân tham gia thực hiện Chương trình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo sự lan tỏa trong nhân dân, cộng đồng và xã hội tham gia thực hiện Chương trình./.

Bài, VŨ HÙNG