Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung 2021

07/04/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị cấp tỉnh năm 2021;

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính công khai thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2021 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang theo quy định. 

 

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính 

các tin khác