Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Châu Thành khai thác lợi thế, khơi dậy khát vọng phát triển bền vững

24/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và chính quyền huyện Châu Thành (An Giang) trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Chính vì thế, cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn huyện nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của nghị quyết đề ra trong năm 2021, tạo đà thuận lợi cho những năm tiếp theo.
Responsive image

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

Chủ tịch UBND huyện Châu thành Lê Phước Dũng cho biết, xác định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu thường xuyên, huyện Châu Thành tập trung lãnh đạo, triển khai các công việc để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương ngay từ những ngày đầu năm 2021. Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phân kỳ thời gian thực hiện, phân công rõ tập thể, cá nhân phụ trách và có tổ chức sơ, tổng kết kịp thời. Đồng thời, tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Huyện tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện: phát huy thế mạnh nông nghiệp, tập trung đổi mới sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường chuyển giao, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển quỹ đất, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, gắn với phát triển sản xuất và thương mại - dịch vụ, du lịch. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động và thị trường lao động chất lượng cao trong hội nhập quốc tế.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp đột phá, nhằm huy động các nguồn lực tổng hợp đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu trong thực hiện 5 đề án trọng điểm giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 về: xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới”; chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và phát triển mỗi xã một sản phẩm; phát triển giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; phát triển doanh nghiệp, doanh nhân và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành.

Trở thành “Huyện nông thôn mới” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2021-2025 Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành chung sức, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực trong quá trình thực hiện, với lộ trình, kế hoạch cụ thể, chất lượng, bền vững.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Phước Dũng yêu cầu, cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần xác định rõ việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải quyết liệt, kiên trì, có kế hoạch cụ thể, bước đi phù hợp và có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân trong xây dựng nông thôn mới, không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại mà chủ động tham gia thực hiện. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững…

Với thế mạnh sản xuất nông nghiệp, huyện Châu Thành tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phát triển kinh tế nông nghiệp làm nền tảng gắn với quy hoạch lại vùng sản xuất, vùng chuyên canh, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo cơ sở phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch. Huyện Châu Thành sẽ đẩy mạnh chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái; nâng cao chất lượng 4 nhóm sản phẩm chiến lược của huyện là: gạo, cá, rau màu và cây ăn trái. Ngoài ra, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi - thủy sản trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Trong đó, lấy nuôi trồng thủy sản làm bước đột phá để phát triển nền kinh tế nông nghiệp của huyện.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở, ngành quan tâm hỗ trợ huyện Châu Thành rà soát, điều chỉnh hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể; xây dựng kế hoạch chi tiết, cũng như những thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thuận lợi, đảm bảo đúng quy định. Huyện Châu Thành cần rà soát hoàn chỉnh đề án xây dựng “Huyện nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, với sự phân định rõ các nguồn lực và phân kỳ thực hiện cụ thể, hiệu quả. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, mời gọi đầu tư, mở rộng và phát triển đô thị vệ tinh. Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách an sinh - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…/.

Trung Hiếu

các tin khác