Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri về việc sớm han hành văn bản quy định chi tiết khoản 2 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

25/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Cử tri An Giang đã kiến nghị nội dung: Đối với việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở:

- Căn cứ khoản 7 Điều 14 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý phát triển đô thị “UBND cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng”

- Căn cứ khoản 2 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014   của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai “Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại các khu vực không nằm trong địa bàn các quận nội thành của các đô thị loại đặc biệt; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị”. Do vậy, sự khác biệt về Điều, Khoản quy định của 02 Nghị định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở trong hoạt động sản xuất kinh doanh bất động sản. Kiến nghị Bộ Xây dựng sớm han hành văn bản quy định chi tiết khoản 2 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.   

Ngày 04/8/2020, Bộ Xây dựng có công văn số 3756/BXD-PTĐT về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang như sau:

Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014   của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã quy định thống nhất và xác định rõ các điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị, pháp luật cũng đã quy định rõ các trách nhiệm cụ thể chủ đầu tư dự án phải thực hiện bao gồm việc xây dựng các công trình trong dự án theo quy hoạch được duyệt. Năm 2013, căn cứ thực tiễn quản lý phát triển đô thị tại các địa phương và nhu cầu của người dân khi mua nhà ở tại các dự án đầu tư phát triển đô thị, Chính phủ đã ban hành quy định cho phép người dân có thể tự xây dựng nhà ở trong dự án thay vì chủ đầu tư phải xây dựng. Theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý phát triển đô thị và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh căn cứ yêu cầu quản lý và hình thành đồng bộ kiến trúc cảnh quan đô thị để xem xét, quyết định khu vực cụ thể được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở. Các điều kiện về chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện theo quy định về pháp luật đất đai. Hiện nay, các địa phương vẫn đang áp dụng thực hiện đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 không quy định hình thức Thông tư liên tịch (giữa Bộ trưởng với Bộ trưởng) nên không có cơ sở để ban hành văn bản hướng dẫn như quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và cần phải sửa đổi, bổ sung quy định này đồng thời quy định đồng bộ trong các văn bản Luật. Vì vậy, trong quá trình góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định và bãi bỏ khoản 4 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai bao gồm nội dung quy định tại Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, chỉ đạo Bộ Xây dựng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Bộ Xây dựng xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang để tiếp tục tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định nêu trên./.

Lê Thanh Dũng
các tin khác