Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về công tác cán bộ

25/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 1207/BNV-CCVC ngày 10/3/2020 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi đến trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, đối với công tác cán bộ hiện nay, cử tri có ý kiến: "Trong báo cáo về công tác cán bộ của các ngành, các cấp thực hiện đúng quy trình, đảm bảo lựa chọn, bố trí cán bộ đủ tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, trình độ. Tuy nhiên, hiện nay có trường hợp sắp xếp, bố trí cán bộ chưa phù hợp, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của một bộ phận công chức làm công tác cán bộ, từ đó có nhiều cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật,... làm mất lòng tin trong nhân dân. Đề nghị ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thực hiện quy trình tổ chức cán bộ". 

Vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã đánh giá: 

Công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, bất cập, việc thực hiện một số nội dung còn hình thức. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chưa phản ảnh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang, dễ dãi hoặc định kiến. Quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa phương; còn dàn trải, khép kín, chưa bảoo đảm phương châm "động" và "mở". Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, chưa gắn với quy hoạch và theo chức danh. Luân chuyển cán bộ và thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh không là người địa phương, trong đó có bí thư cấp ủy các cấp còn bất cập, chưa đạt yêu cầu. Việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc. Tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có cả người nhà, người thân, họ hàng xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, viên chức còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa cao, chưa đồng đều, có nơi còn xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Từ đó, Nghị quyết cũng đã xác định nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, cụ thể là:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả những tiêu cực, tham những trong công tác cán bộ.

Thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ theo hướng: Đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ. Đổi mới công tác ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ. Xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật với nhiều nội dung đổi mới trong công tác tuyển dụng, đánh giá, kỷ luật... Hiện nay, Bộ Nội vụ cũng đang tích cực triển khai xây dựng các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành những nội dung được giao trong Luật; đồng thời cũng giải quyết khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thực hiện. Nội dung trong dự thảo các Nghị định tập trung vào các quy định liên quan đến công tác cán bộ, thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức; kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; tiêu chuẩn các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước... Dự thảo các Nghị định đang được lấy ý kiến rộng rãi bộ, ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ nghiêm túc tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp ý để hoàn thiện các Nghị định trình Chính phủ ban hành, bảo đảm thời gian có hiệu lực cùng với thời gian có hiệu lực của Luật (01/7/2020)./.

  Vũ Hùng 

các tin khác