Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

13/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Nhằm triển khai thực hiện tốt Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, ngày 27/02/2019,
 Văn phòng Chính phủ đã phát hành Công văn số 1597/VPCP-KSTT về Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ cùng các cơ quan liên quan đã thực hiện thử nghiệm, chuyển đổi hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia sang phiên bản mới từ ngày 19/01/2019, phối hợp theo dõi chỉnh sửa trong quá trình gửi nhận văn bản điện tử. Tính đến ngày 21/02/2019, có 94/95 đơn vị đã hoàn thành gửi, nhận văn bản điện tử, 01 cơ quan chưa thực hiện do chưa phát sinh văn bản gửi, 04 cơ quan chưa phản hồi trạng thái, 63/95 cơ quan đã chuẩn bị được máy chủ dùng riêng, 14 cơ quan đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành, 24 cơ quan xác nhận đang nâng cấp phần mềm nghiệp vụ quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg tiến tới chính thức gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình triển khai (tại Phụ lục I,II kèm theo); chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện hệ thống QLVB&ĐH, trước hết đảm bảo phản hồi tự động đầy đủ trạng thái xử lý văn bản quy định tại Điểm h, Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử (VBĐT) theo cấp độ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, hoàn thành trước ngày 10/3/2019; 

2. Hoàn thành cập nhật mã định danh cấp 01 của cơ quan theo Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống QLVB&ĐH. Thời gian thực hiện cập nhật từ 17h ngày 28/02/2019 đến 8h ngày 01/3/2019, bảo đảm việc gửi nhận thông suốt giữa tất cả các bộ, ngành, địa phương.

3. Chủ động phối hợp với đơn vị phát triển hệ thống QLVB&ĐH tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ, thực hiện ký số VBĐT khi gửi, nhận thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia để bảo đảm giá trị pháp lý của VBĐT;

4. Khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 19 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, tuân thủ Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ. Cạnh đó, quy chế cần thiết quy định các loại VBĐT kèm theo văn bản giấy (Khoản 2, Điều 7, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg);

5. Trên cơ sở kết quả triển khai kết nối, liên thông các hệ thống QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận VBĐT, các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ rổ chức lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia theo hình thức Hội nghị trực tuyến. Thời gian dự kiến vào ngày 11/3/2019.

 
Nguồn: Công văn số 1597/VPCP-KSTT ngày 27/02/2019
ĐV
các tin khác