Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh An Giang đến năm 2025

13/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cuộc họp thường lệ năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Tờ trình và Nghị quyết  quy định chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025 (Đính kèm).

Để hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi quý cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến cho dự thảo Tờ trình và Nghị quyết như sau:

+ Đề nghị quý cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 26 tháng 3 năm 2020.

+ Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

Sở Khoa học và Công nghệ (Văn phòng Sở)

Số 269a Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang;

ĐT: 02963.852.212; Email: sokhcn@angiang.gov.vn.

Tải về: Văn bản dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025

Tải về: Văn bản dự thảo TỜ TRÌNH Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025

Tải về: PHỤ LỤC Biểu mẫu phục vụ quản lý, thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025

các tin khác