Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

thực hiện một số chỉ tiêu thuộc các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)

08/06/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 07/6/2018, Sở Tư pháp có công văn thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn và đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Cục Thuế tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp thực hiện một số chỉ tiêu thuộc các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI).

* Đối với chỉ số về tính minh bạch và tiếp cận thông tin:

Về chỉ tiêu tiếp cận tài liệu quy hoạch, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các tài liệu quy hoạch, kế hoạch, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở chuyên ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện kịp thời công bố các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo quy định; Các doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận các tài liệu quy hoạch hoặc phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận các tài liệu quy hoạch của tỉnh (trừ tài liệu mật) thì liên hệ, phản ánh trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở chuyên ngành thuộc UBND tỉnh, Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Về chỉ tiêu tiếp cận tài liệu pháp lý, để tiếp cận các tài liệu pháp lý kịp thời, chính xác, các doanh nghiệp có thể tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cổng thông tin điện tử của tỉnh An Giang hoặc liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện hoặc Sở Tư pháp để tiếp cận các tài liệu pháp lý trong lĩnh vực quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn, đơn vị đó; Đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện thường xuyên cập nhật thông tin, cung cấp đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành lên Cổng thông tin điện tử của ngành, đơn vị mình và tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cung cấp các tài liệu pháp lý thuộc phạm vi quản lý nhà nước cho các doanh nghiệp khi có yêu cầu.

Về chỉ tiêu cần có “mối quan hệ” để có được tài liệu của tỉnh, các doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận các thông tin theo quy định tại Điều 5 Luật Tiếp cận thông tin hoặc phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận tài liệu thì liên hệ, phản ánh trực tiếp cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc Sở Tư pháp. Đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ các quy định của pháp luật về cung cấp thông tin, kịp thời cung cấp các tài liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị mình cho các doanh nghiệp khi có yêu cầu; đồng thời lập danh mục tài liệu, số liệu thông tin công bố, công khai theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh để công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Về chỉ số về độ mở và chất lượng trang web của tỉnh, các doanh nghiệp cần nắm bắt chính xác, khách quan về độ mở và chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc có ý kiến phản ánh về độ mở, chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử của tỉnh thì liên hệ, phản ánh trực tiếp với Sở Thông tin và Truyền thông. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố tăng cường công khai thông tin về đấu thầu, các thông tin công khai trên Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử theo quy định tại Điều 19 Luật Tiếp cận thông tin. Thường xuyên duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh; hỗ trợ Cổng thông tin điện tử của Sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố vận hành thông suốt, hiệu quả.

Về 02 chỉ tiêu: Các tài liệu về ngân sách đủ chi tiết để doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh và các tài liệu về ngân sách được công bố ngay sau khi cơ quan, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt : Các doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận, tìm hiểu các tài liệu về ngân sách của tỉnh hoặc phản ánh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các tài liệu về ngân sách thì liên hệ, phản ánh trực tiếp với Sở Tài chính. Đề nghị Sở Tài chính kịp thời công khai các tài liệu về ngân sách khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 4 nghiệp sử dụng; đồng thời hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện công khai theo quy định.

Về chỉ tiêu thương lượng với cán bộ thuế là phần thiết yếu trong hoạt động kinh doanh : Các doanh nghiệp cần có thông tin về thuế hoặc có phản ánh, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến thuế thì liên hệ, phản ánh trực tiếp với Chi cục Thuế cấp huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở hoặc Cục Thuế tỉnh An Giang. Đề nghị Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế cấp huyện công khai, minh bạch các quy định của Luật Quản lý thuế, các quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại và hoàn thuế giá trị gia tăng.

* Đối với các chỉ tiêu về sử dụng dịch vụ tư vấn về pháp luật; chỉ tiêu doanh nghiệp dành hơn 10% quỹ thời gian để tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật của nhà nước : Sở Tư pháp là cơ quan giúp UBND tỉnh quản lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động đối với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật, quản lý nhà nước về công tác pháp chế; các cơ quan này có chức năng hỗ trợ và tư vấn pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, hướng dẫn giúp doanh nghiệp trong việc thương lượng, hòa giải, khởi kiện trong giải quyết tranh chấp. Sở Tư pháp công khai địa chỉ liên hệ các tổ chức, các luật sư trên Cổng thông tin điện tử của Sở. 

Vì vậy, để giảm thời gian trong việc tìm hiểu các quy định của pháp luật hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hoặc có những phản ánh về chất lượng tư vấn pháp luật của các tổ chức tư vấn pháp luật tại địa phương, các doanh nghiệp liên hệ, phản ánh trực tiếp với Sở Tư pháp.

* Đối với chỉ tiêu cơ quan trợ giúp pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp dùng luật để khởi kiện khi có tranh chấp : Sở Tư pháp có nhiệm vụ tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

Đồng thời, Sở Tư pháp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, trong đó có nội dung phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khi có tranh chấp xảy ra, giúp doanh nghiệp nắm vững cơ sở pháp lý khi khởi kiện để giải quyết tranh chấp. Vì vậy, để có thông tin chính xác về việc cơ quan trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp có hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp dùng luật để khởi kiện khi có tranh chấp xảy ra, các doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Sở Tư pháp hoặc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

Bên cạnh đó, khi có tranh chấp xảy ra, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện việc thương lượng, hòa giải, khởi kiện để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật mà không nên dùng các hình thức trái pháp luật để giải quyết tranh chấp.

Tin HY
Nguồn CV số 611/STP-XDKT ngày 07/6/2018

các tin khác