Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của tỉnh và cải thiện Chỉ số PAPI năm

27/06/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 25 tháng 6 năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị “Phân tích kết quả Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI),Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017 của tỉnh An Giang;Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban ngành,UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Theo đó, qua kết quả các Chỉ số năm 2017 của An Giang, cho thấy sự quyết tâm, chỉ đạo rất quyết liệt từ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, trách nhiệm cao của các sở, ban ngành và các địa phương trong triển khai, thực hiện.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực, tham mưu chính cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các tiêu chí trong Bộ Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số PAPI; đồng thời cũng ghi nhận sự nổ lực phối hợp của tất cả các sở, ban ngành, các địa phương, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đã triển khai, thực hiện nhiều công việc, triển khai các giải pháp, góp phần chung vào hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua, cũng như góp phần nâng cao các Chỉ số của tỉnh An Giang năm 2017. Đồng thời, hoan nghênh Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thời gian qua đã phối hợp với Sở Nội vụ triển khai tốt công tác tuyên truyền đến người dân, góp phần nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh An Giang trong năm 2017.

Để công tác cải cách hành chính của tỉnh và Chương trình quản trị hành hành chính công (PAPI) đạt hiệu quả hơn nữa thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

* Về Công tác cải cách hành chính:

Đối với, thực hiện nhiệm vụ Chương trình Cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016-2020 (tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016) và Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh (tại Kế hoạch số 792/KHUBND ngày 29 tháng 12 năm 2017), UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động, bám sát vào các chỉ đạo, các chương, kế hoạch của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện. Trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, cơ quan, địa phương nào không thực hiện hoặc thực hiện không hoàn thành, công việc trễ hạn...., thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bên cạnh đó, thường xuyên nghiên cứu các mô hình hay về công tác cải cách hành chính ở các tỉnh thành trên cả nước, kể cả ngoài nước để vận dụng, áp dụng vào thực tế của cơ quan, địa phương và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Nội vụ : (1) Chủ trì phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tổng hợp, nghiên cứu các mô hình, các sáng kiến hay của các ngành, các địa phương trong và ngoài tỉnh, từ đó tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh có chỉ đạo thực hiện và nhân rộng; (2) Tăng cường công tác kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, các địa phương và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh; (3) Rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả qua 03 năm thực hiện Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thời gian tới. Thời gian hoàn thành: tháng 7 năm 2018; (4) Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính, thái độ giao tiếp ứng xử…., những vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên báo cáo kết quả về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét và xử lý.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục theo dõi phần mềm theo dõi kết quả thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh để báo cáo, tham mưu đề xuất xử lý những đơn vị chậm trễ thực hiện hoặc không thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh đưa vào vận hành hệ thống CAMERA giám sát Bộ phận “Một cửa” của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Trung tâm hành chính công của tỉnh. Trường hợp cần thiết, thực hiện thí điểm lắp đặt, vận hành hệ thống camera giám sát tại một số UBND các xã, phường, thị trấn trước khi triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Qua đó phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

* Đối với Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 tỉnh An Giang do Bộ Nội vụ công bố

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương rút kinh nghiệm và khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện ngay các giải pháp khắc phục những hạn chế của năm 2017, không để An Giang tiếp tục mất điểm trong năm 2018.

Giao Sở Nội vụ : (1) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ các sở, ban ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh An Giang năm 2018. Thời gian hoàn thành: tháng 7 năm 2018; (2) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra tiến độ hoàn thành của tỉnh An Giang năm 2018 đối với các tiêu chí trong Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, thành lập Đoàn tiến hành kiểm tra tại các sở ngành, địa phương có liên đến các tiêu chí trong Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.
* Đối với Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các sở, ban ngành và các Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành: Căn cứ vào Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017, rà soát những ưu điểm, những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, địa phương mình, làm rõ nguyên nhân hạn chế, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, từ đó đề ra giải pháp cụ thể để tiếp tục chỉ đạo duy trì, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính theo đúng kế hoạch đề ra, phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, địa phương năm sau tốt hơn năm trước.
Chấp thuận chủ trương cho Sở Nội vụ trang bị phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện việc trang bị (mua, sắm) phần mềm theo quy đúng quy định pháp luật; Phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh nghiên cứu, rà soát tiêu chí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, trên cơ sở phù hợp với tiêu chí trong Bộ tiêu chí của Bộ Nội vụ và sát với thực tế của tỉnh An Giang.

* Về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện :

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động số 147/CTr-UBND ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang đến năm 2020 và Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2018 (tại Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung trong cam kết mà 11 địa phương đã ký cam kết với Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tham vấn các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2018 (Thông báo Kết luận số 459/TB-VPUBND ngày 20 tháng 11 năm 2017).

Tăng cường thanh tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư các công trình tại các địa phương (công trình phúc lợi xã hội) và việc sử dụng kinh phí an sinh xã hội, đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, nội dung và đối tượng thụ hưởng để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân địa phương. 
Bên cạnh đó, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn: (1) Tăng cường trách nhiệm thanh tra nhân dân và giám sát cộng đồng; (2) Thành lập Đoàn Kiểm tra và làm Trưởng đoàn, thường xuyên kiểm tra để kịp thời nắm bắt, đánh giá tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Báo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý để tổng hợp báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ); (3) Lãnh đạo các địa phương tăng cường công tác tiếp dân đúng định kỳ theo quy định của pháp luật. Trả lời, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của người dân với tinh thần cầu thị và đúng theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ của thanh tra nhân dân và giám sát cộng đồng.

Giao Sở Nội vụ : (1) Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Điều hành Chỉ số PAPI của tỉnh, cùng với các sở, ban ngành, các địa phương phân tích kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh An Giang năm 2017, ưu điểm, nguyên nhân và hạn chế, từ đó đề ra kế hoạch để tiếp tục duy trì, phát huy các Chỉ số thành phần đạt kết quả tốt, đồng thời có giải pháp khắc phục, cải thiện những Chỉ số thành phần đạt điểm thấp; (2) Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về các giải pháp liên quan để nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2018 và các năm tiếp theo; (3) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ các Sở, ban ngành tỉnh, các địa phương triển khai nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, Nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh An Giang năm 2018; (4) Báo cáo kết quả thực hiện của các Sở, Ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh trước ngày 15 tháng 10 năm 2018./.

Tin HY
Nguồn TB 270/TB-VPUBND ngày 25/6/2018

 

các tin khác