Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Nội vụ lấy ý kiến dự thảo VBQPPL Quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh.

25/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về NGHỊ QUYẾT Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải về PHỤ LỤC TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý VÀ GIẢI TRÌNH THUYẾT MINH CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN

Mọi ý kiến văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 03 tháng 10 năm 2019

các tin khác