Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Nội vụ lấy ý kiến dự thảo VBQPPL Quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh (Lần thứ 02)

27/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Ngày 14 tháng 8 năm 2019, Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 1371/SNV-XDCQ&CTTN Về việc lấy ý kiến dự thảo VBQPPL quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành trong địa bàn tỉnh và các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Sở Nội vụ tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết “Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang” .

Với tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến đóng góp thiết thực mang tính xây dựng, vì mục tiêu chung trong việc triển khai thực hiện chủ trương của đảng, quy định pháp luật của nhà nước về tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, Sở Nội vụ trân trọng đề nghị Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành trong tỉnh tham gia nghiên cứu đối với Dự thảo Nghị quyết (đã tiếp thu điều chỉnh lần 2), có ý kiến bằng Văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 03 tháng 10 năm 2019, để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Văn bản đính kèm:

V/v lấy ý kiến dự thảo VBQPPL Quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh (Lần thứ 02)

Dự thảo (lần 4) NGHỊ QUYẾT Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang

PHỤ LỤC TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý VÀ GIẢI TRÌNH THUYẾT MINH CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN
 

 

các tin khác