Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Xây dựng mô hình lai tạo và nuôi dưỡng bò lai hướng thịt tại An Giang

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

Phát triển đàn bò lai hướng thịt, năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện nuôi dưỡng của nông hộ đồng thời nâng cao trình độ kỹ thuật chăn nuôi bò thịt cho cán bộ kỹ thuật tại tỉnh An Giang.

Nội dung:

Điểu tra khảo sát tình hình phát triển chăn nuôi và thị trường tiêu thụ thịt bò tại một số nông hộ. Lai tạo bò lai hướng thịt chất lượng cao và xây dựng qui trình nuôi dưỡng. Đào tạo huấn luyện kỹ thuật viên gieo tinh nhân tạo.

 

Lĩnh Vực: KHKT&CN

 

Thời gian: 2013- 2015.

 

Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Chăn nuôi Gia súc lớn

 

Chủ nhiệm: ThS. Phí Như Liễu

 

Đơn vị nhận chuyển giao: 

 

các tin khác