Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt Kế hoạch Dạy nghề, Giải quyết việc làm năm 2014

10/03/2014

Xem với cở chữ : A- A A+
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Việc làm - dạy nghề giai đoạn 2013-2015;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch vốn và danh mục dự án thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang;

    Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 19/TTr-SLĐTBXH ngày 28 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch Dạy nghề, Giải quyết việc làm năm 2014 (Kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
( Ðã ký ) 
Hồ Việt Hiệp

các tin khác