Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Ưu đãi về đất, mặt nước

14/08/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

 

2. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản, cụ thể như sau:

 

a) Ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư;

b) Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;

c) Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;

d) Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

* Ghi chú: Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

 

3. Đối với các lĩnh vực xã hội hóa:

 

a) Thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê:

– Tại các địa bàn có điều kiện – xã hội đặc biệt khó khăn (gồm các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn và thị xã Tân Châu): được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê.

– Tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn (gồm thành phố Châu Đốc và các huyện: Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân): được giảm 50% tiền thuê đất.

– Tại địa bàn thành phố Long Xuyên: được giảm 30% tiền thuê đất.

b) Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm:

– Tại các địa bàn có điều kiện – xã hội đặc biệt khó khăn (gồm các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn và thị xã Tân Châu): được miễn tiền thuê đất hàng năm.

– Tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn (gồm thành phố Châu Đốc và các huyện: Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân) được miễn tiền thuê đất 11 năm (kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động) sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản.

– Tại địa bàn thành phố Long Xuyên: được miễn tiền thuê đất 07 năm (kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động) sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản.

– Thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản: các cơ sở thực hiện xã hội hóa được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

 

4. Đối với dự án trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế:

 

4.1. Đối với dự án trong Khu kinh tế:

a) Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không bao gồm các trường hợp đầu tư xây dựng cải tạo và mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh).

b) Miễn tiền thuê đất sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản:

– 15 năm đối với dự án không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư .

– 19 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

c) Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho toàn bộ thời hạn thuê:

– Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

– Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động trong Khu kinh tế hoặc thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu kinh tế để thực hiện theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chủ đầu tư không được tính chi phí về tiền thuê đất vào giá cho thuê nhà.

– Nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng trong Khu kinh tế được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê sau thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

4.2. Đối với dự án trong Khu công nghiệp:

a) Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không bao gồm các trường hợp đầu tư xây dựng cải tạo và mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh).

b) Miễn tiền thuê đất sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản:

– Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào Khu công nghiệp nằm trên địa bàn cấp huyện không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư hoặc thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;

– Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư vào Khu công nghiệp nằm trên địa bàn cấp huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư vào Khu công nghiệp nằm trên địa bàn cấp huyện không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư hoặc thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;

– Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư vào Khu công nghiệp nằm trên địa bàn cấp huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư vào Khu công nghiệp nghiệp nằm trên địa bàn cấp huyện không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư hoặc thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

c) Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho toàn bộ thời hạn thuê:

– Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp được Nhà nước cho thuê đất hoặc thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp để thực hiện theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư vào Khu công nghiệp nằm trên địa bàn cấp huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

 

các tin khác