Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên ...

02/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang; dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lấy ý kiến của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang; dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh. Đến nay dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh đã được hoàn chỉnh.

1. Tên gọi

1.1 Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang; - tải về

1.2 Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh. - tải về

2. Sự cần thiết ban hành

Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 quy định định mức các khoản đóng góp và chế độ hỗ trợ, miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang. Tuy nhiên, ngày 20/12/2018 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 124/2018/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện thay thế quy định về chế độ cai nghiện ma túy tự nguyện tại Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH. Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị và các địa phương thống nhất triển khai thực hiện việc quản lý và sử dụng kinh phí trong công tác cai nghiện ma túy tự nguyện theo đúng quy định tại Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính, việc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh là cần thiết.

3. Nội dung chính của dự thảo Nghị quyết và dự thảo Quyết định

- Dự thảo Nghị quyết: Quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang căn cứ theo Thông tư số 124/2018/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Dự thảo Quyết định: Bãi bỏ Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh quy định định mức các khoản đóng góp và chế độ hỗ trợ, miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang.

4. Thời gian dự kiến ban hành

- Nghị quyết: Kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Quyết định: Tháng 3 năm 2020

5. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính

6. Hồ sơ kèm theo

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang; - Tải về

- Dự thảo Tờ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 - Tải về.

- Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang - Tải về

các tin khác