Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã dôi dư trên địa bàn tỉnh An Giang

27/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Để kịp thời thực hiện giải quyết chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã dôi dư sau khi thực hiện Đề án bố trí công an chính quy về công tác tại cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND tỉnh vừa ban hành hướng dẫn  thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã dôi dư sau khi bố trí công an chính quy về công tác tại cơ sở

Theo đó, kể từ khi triển khai thực hiện “Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã” các chức danh công an xã thuộc đối bao gồm: (1) Trưởng công an xã (theo chức danh công chức xã); (2) Phó Trưởng Công an xã (thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã);  (3) Công an viên thường trực tại xã và Công an viên phụ trách địa bàn ấp nếu được cấp có tham quyền quyết định cho nghỉ việc do dôi dư khi sắp xếp tổ chức, bộ máy (không trong thời gian bị xử lý kỷ luật) thì được giải quyết chi trả chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc theo quy định hiện hành.

* Chế độ chính sách được áp dụng như sau:

 1. Đối với chức danh Trưởng Công an xã 

- Nếu có thời gian công tác từ đủ 15 năm trở lên, khi nghỉ việc được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân 05 năm cuối trước khi nghỉ việc); đồng thời còn được hưởng thêm chế độ thôi việc theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP của Chính phủ (cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương). 

- Nếu có thời gian công tác dưới 15 năm, khi nghỉ việc được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

2. Đối với Phó Trưởng Công an xã và Công an viên 

Nếu có thời gian công tác từ đủ 15 năm trở lên, khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng 05 năm cuối trước khi nghỉ việc. 

Riêng Phó Trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác dưới 15 năm chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền của Trung ương.

3. Nguồn kinh phí thực hiện và thời gian tính 

- Nguồn kinh phí thực hiện chi trả chế độ chính sách do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành; chế độ bảo hiểm xã hội do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. 

- Thời gian tính chính sách trợ cấp có tháng lẻ thì được làm tròn theo nguyên tắc: dưới 03 tháng thì không tính; từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng tính 1/2 năm; từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn 01 năm./.

Trong thời gian qua, việc thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 13-3-2018 của Bộ Chính trị và Đề án 106 của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngày 27-12-2018.

Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về sắp xếp tổ chức, đưa lực lượng Công an chính quy về xã và là một trong những tỉnh đi đầu trong việc thực hiện đưa 100% Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã. 

Công an tỉnh An Giang thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo 2 mô hình. Đối với xã trọng điểm phức tạp về ANTT bố trí 5 đồng chí (1 Trưởng, 1 Phó trưởng Công an xã và 3 Công an viên); đối với xã còn lại bố trí 3 đồng chí (1 Trưởng, 1 Phó trưởng Công an xã và 1 Công an viên). Đến nay, Công an tỉnh An Giang bố trí Công an chính quy tại 119/119 xã (đạt tỉ lệ 100%) với tổng số 427 đồng chí, sớm hơn so với lộ trình đề án đề ra là hoàn thành vào năm 2021.

 

Đính kèm văn bản: Hướng dẫn 772/HD-UBND ngày 26/11/2019 về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã dôi dư sau khi bố trí công an chính quy về công tác tại cơ sở.

Phan Thanh

các tin khác