Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang (10/05/2019)

 

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (09/05/2019)

 

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành kèm theo ... (09/05/2019)

 

Quyết định Về việc ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải chấp thuận và cấp phép xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (06/05/2019)

 

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh lần thứ I và tham dự Hội thi cấp quốc gia lần thứ VI năm 2019 (04/05/2019)

 

Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2019 (03/05/2019)

 

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch Nâng cao chất lượng đàn heo của tỉnh bằng phương pháp thay đàn cái nền giai đoạn 2019 – 2020 (26/04/2019)

 

Quyết định Phê duyệt khung Đề án “An Giang điện tử” giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030 (26/03/2019)

 

Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang (07/03/2019)

 

Công văn về việc rà soát nhu cầu vay vốn làm nhà ở trên cụm tuyến dân cư theo quy định của Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng chính phủ (21/01/2019)