Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn NTM gắn với giảm nghèo bền vững tại các xã khó khăn, xã biên giới AG 2018 - 2020 (23/12/2019)

 

Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 (23/12/2019)

 

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang (20/12/2019)

 

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (19/12/2019)

 

Quyết định Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (16/12/2019)

 

Quyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (06/12/2019)

 

Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh (06/12/2019)

 

Quyết định về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 (04/12/2019)

 

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang (03/12/2019)

 

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (03/12/2019)