Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh An Giang (24/07/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH số 1735 về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh AG (24/07/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH số 1734 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang (24/07/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2018 (18/07/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH V/v bãi bỏ QĐ số 887/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh AG về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh AG đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (13/07/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao số lượng cán bộ, công chức tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang (05/07/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH Đính chính số liệu kèm theo QĐ số 388/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 và QĐ số 407/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 V/v phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015, 2016 (26/06/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH V/v công bố bổ sung danh mục dự án xã hội hóa nạo vét duy tu, đảm bảo giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc tỉnh AG (26/06/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh (26/06/2018)

 

NGHỊ ĐỊNH Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (15/06/2018)