Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng QLNN của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (07/06/2021)

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư (20/05/2021)

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang (18/05/2021)

 

Công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (18/05/2021)

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHCN (17/05/2021)

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng AG (12/05/2021)

 

Ban hành quyết định thay thế Quyết định 1961/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh (27/04/2021)

 

Ban hành Danh mục ngành hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (26/04/2021)

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang (23/04/2021)