Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH số 2127 về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4,5,6 và quý II năm 2018 (12/09/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH số 08 về Ban hành Quy trình hệ thống các tiêu chí xét khen thưởng, tài trợ của Qũy Tiếp sức Tài năng An Giang cho học sinh, sinh viên, cá nhân tiêu biểu tỉnh An Giang (12/09/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH số 1784 về việc giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 (05/09/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH số 2063 phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020 (29/08/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH số 1980 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018-2019 (23/08/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1934 Về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang (20/08/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 16 Ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh An Giang (20/08/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh (20/08/2018)

 

Quyết định Về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang (16/08/2018)